Konstituerede bestyrelsemøde

Konstituerede bestyrelsesmøde i Samsø-Aarhus Forbindelsen mandag den 19. november 2012, kl. 11.30

hos rum og rooms i Brundby.

Til stede var: Ole Hemmingsen, Knud Werner Petersen, Frits Andersen, Hans Chr. Hesseldal, Birte Snedker

(supp.), Rami Hegestand (supp.) og Peter Lund.

Dagsorden for mødet var:

1. Konstituering af bestyrelsen m.m.

2. Fastsættelse af kontingent

3. Medlemmer af foreningen.

4. Drøftelse af videre forløb.

5. Eventuelt.

Ad. 1.

Bestyrelsen konstituerede sig med Hans Chr. Hesseldal som formand, Ole Hemmingsen som kasserer og Peter Lund som sekretær. Knud Werner Petersen og Frits Andersen er menige medlemmer.

På valg ved næste ordinære generalforsamling er Hans Chr. Hesseldal og Knud Werner Petersen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2014.

De 2 suppleanter opnåede samme stemmetal ved den stiftende generalforsamling, hvorfor det ved lodtrækning blev bestemt at Birte Snedker er første suppleant og Rami Hegestand anden suppleant.

Ad. 2.

Der var enighed om ikke at opkræve kontingent for perioden frem til første ordinære generalforsamling i 2013.

Ad. 3.

Bestyrelsen var enige om, at medlemmer af foreningen er de personer, foreninger m.fl. der har afgivet tilsagn om køb af aktier i Samsø-Aarhus Forbindelsen. Man bliver således nyt medlem af foreningen ved tegning af aktie (r).

Ad. 4.

Bestyrelsen fordelte en række opgaver mellem sig. Den helt store indsats afventer forløbet af Michael Hyldgaards salg til stor-investorer i Aarhus.

Ad. 5.

Næste møde blev aftalt til fredag den 30. november 2012, kl. 15.00 i rum og rooms.

Således passeret.

Referent: Peter Lund.

Nyhedsbrev nr. 7

Samsø, den 4.11.2012

 

Kære aktietegner i den nye Samsø-Århus rute.

Så er der igen nyt fra Arbejdsgruppen.

Fredag blev der afholdt statusmøde med direktøren for Carbon Cats ApS, Michael Hyldgaard, på Samsø.

Michael er meget positiv i forhold til gennemførelse af projektet,  og er meget tilfreds med den fortsatte store opbakning fra Samsø.

Arbejdsgruppen modtager stadig positive tilkendegivelser om at fortsætte arbejdet med at få ruten Samsø – Århus i gang til den kommende sæson. Endvidere er der løbende tilmeldinger til maillisten på vores hjemmeside. Der er nu over 600 interesserede i projektet.

Som nævnt i Nyhedsbrev nr. 6, er tiden nu kommet, hvor Samsø Erhvervsforum vil indkalde til stiftende generalforsamling i en ny forening. En forening der skal tegne og være talsmand for de mere end 500 interesserede der har tilkendegivet at ville tegne aktier i den nye rute.

Dette møde vil finde sted på lørdag, den 10.11.2012 hos rum og rooms i Brundby. Mødet er planlagt til at begynde kl. 11:45, således at fritidssamsinger fra både øst og vest vil have mulighed for at deltage og nå at tage færgen retur samme dag.

I samarbejde med Samsø Bredbåndsforening arbejder vi på, at sende mødet via internettet, således at de der ikke har mulighed for at komme,  kan være med online. Vi arbejder stadig på det og vil informere om den nærmere fremgangsmåde i løbet af ugen.

På mødet vil Michael Hyldgaard give en status på hvor langt vi er med projektet, herunder præsentere det reviderede budget for ruten, herunder forslag til sejlplan. Endelig vil Michael vise os det netop færdiggjorte investormateriale.

Jonas Pedersen fra Tuco, vil fortælle om processen for nybygningen af skibet samt de erfaringer der allerede findes for besejling af øer med kulfiberfærger i Norge.

Efter disse indlæg vil Samsø Erhvervsforum stå for stiftelsen af den nye forening, der skal repræsentere Samsøs samlede investering i projektet.

Arbejdsgruppen opfordrer jer således til at møde op til mødet på lørdag d. 10.11 kl. 11:45 for at give jeres støtte og eventuelle arbejdsindsats til den nye forening.

I må meget gerne give en tilbagemelding til undertegnede, såfremt I forventer at deltage, så vi er lidt forberedt på hvor mange vi bliver. Endvidere må de, der ønsker at deltage via internettet også gerne give besked, da det sandsynligtvist vil kræve en separat opkobling, men herom senere på ugen.

På vegne af Arbejdsgruppen – Hans Christian Hesseldal

Nyhedsbrev nr. 6

 

Samsø, den 19.9.2012

 

Kære aktietegner i den nye Samsø-Århus rute.
 
Efter en travl og veloverstået sommer er der nu nyt fra Arbejdsgruppen.
 
Vi har ikke fuldstændig ligget på den lade side, men det er klart at vi alle har travlt på denne tid af året.
 
Siden udsendelsen af vores seneste nyhedsbrev i juli er der sket små fremskridt og i denne uge er der taget beslutning om det videre forløb af projektet.
 
Man har fra Århus’ side henover sommeren forsøgt at finde yderligere investorer til projektet, dog uden held. Vi har derfor allieret os med en lønnet projektmager, der skal gøre et forsøg, at finde de resterende nødvendige investorer til gennemførelse af projektet. Der er lavet aftale med direktør Michael Hyldgaard , som afgjort er kompetent til dette arbejde. Det forventes således at der endelig afklaring omkring de resterende investorer samt finansiering af projektet indenfor de kommende 90 dage.
 
Dette arbejde fuldføres igennem det nyoprettede firma, Carbon Cat Line ApS, hvis formål er at fortsætte det arbejde der allerede er gennemført i forhold til både myndigheder og underleverandører/skibsværft.
 
Selskabet tegnes af de tidligere investorer i projektet samt Samsø Erhvervsforum og Arbejdsgruppen.
 
Vi er udmærket klar over, at hverken Samsø Erhvervsforum eller Arbejdsgruppen sidder med et demokratisk mandat til at føre forhandlinger på vegne af de mere end 500 investorer i projektet. Arbejdsgruppen har derfor besluttet at lade Samsø Erhvervsforum indkalde til stiftelse af en ny færgeforening. Foreningen kan så fremadrettet  varetage investorernes interesser i projektet.
 
Endvidere er der mange gode initiativer og forslag som man kan arbejde videre med i den nye forening, således at vi kan få denne, for Samsø så vigtige rute, sparket i gang.
 
Straks Arbejdsgruppen og Samsø Erhvervsforum er klar vil alle blive indkaldt til stiftende generalforsamling via mail og ved annoncering i dagspressen.
 
Er der spørgsmål til ovenstående står vi i arbejdsgruppen altid til rådighed for yderligere informationer.
 
 
På vegne af Arbejdsgruppen – Hans Christian Hesseldal