Konstituerede bestyrelsemøde 12. maj 2013

Efter generalforsamlingen den 13. maj 2013 mødtes bestyrelsen til et kort møde.

Bestyrelsen konstituerede sig med Hans Chr. Hesseldal som formand, Ole Hemmingsen som kasserer og Peter Lund som ekretær. Knud Werner Pedersen og Frits Andersen er menige medlemmer.

Der blev trukket lod om posten som 1. suppleant, og Rami blev 1. suppleant det kommende år.

Således passeret.
Referent: Peter

Generalforsamling 12. maj 2013

År 2013, den 12. maj kl. 13.30, afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen Samsø-Aarhus Forbindelsen hos rumogrooms i Brundby

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning om foreningen siden seneste ordinære generalforsamling.
4. Godkendelse af årsregnskabet for det seneste regnskabsår.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer og eventuelt suppleanter til bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad. 1:
Kristian Jensen og Mette Løkke blev valgt som stemmetællere.

Ad. 2:
Jens Larsen blev valgt som dirigent.

Ad. 3:
Formanden Hans Chr. Hesseldal aflagde bestyrelsens beretning.

Når der er gået lang tid er det fordi problemet er finansieringen af projektet. Der er nu endelig fundet et pengeinstitut der vil være med, hvis vi selv stiller med 10 mio. Dette er nu målet, og vi er ikke langt fra det. Der ligger en ansøgning hos Maritim Omstillingspulje, hvor der er ansøgt om 2,2 mio, i tilsagn fra større investorer i Århus er der ca. 3,3 mio, også i Århus tilsagn fra mindre investorer på 1,25 mio og foreningen Samsø-Aarhus Forbindelsen har tilsagn om ca. 1,8 mio. Endelig var der tilsagn om LAG-midler for ca. 1,6 mio. F.s.a. sidstnævnte, har det har dog været nødvendigt, på grund af øvre grænser for hvor meget man må yde i støtte til et enkelt projekt, at fremsende ny ansøgning på 1,45 mio. Så med det forbehold at vi får de søgte midler fra Omstillingspuljen og LAG, så er målet med at være nået. Vi får besked fra omstillingspuljen omkring 1. juni og i forhold til LAG skal de senest den 19. juni være afklaret om projektet kommer i gang, idet midlerne ellers vil blive anvendt på andre projekter.
Når vi går ud fra at vi kan igangsætte projektet, er næste store opgave for bestyrelsen af finde en måde at organisere os på, så vi undgår krav om udarbejdelse af projektmateriale, hvilket nemt kan løbe op i en udgift på kr. 750.000.
Samsø Kommune har siden projektets start besluttet selv af stå for færgesejladsen mellem Sælvig og Hou. Der er allerede en dialog med Samsø Kommune omkring forhold der kunne samarbejdes om – indkøb af fuel, billetsystemer/billetsalg m.m.

Ad. 4:
Der havde ikke været nogen udgifter eller indtægter siden den stiftende generalforsamling, hvorfor der ikke forelå noget regnskab.

Ad. 5:
Bestyrelsen foreslog at der blev fastsat et kontingent på kr. 100 pr. hustand. Dette blev bestyrelsen bemyndiget til at opkræve, idet dog udsendelse af opkrævningen afventer at forhandlingerne om finansiering af projektet er på plads.

Ad. 6:
Der var fra bestyrelsen indkommet et forslag om en ændring af vedtægternes § 4.1. således at bestemmelsen ændres til:
4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af maj måned.
Oprindeligt stod der at generalforsamlingen skulle afholdes i marts eller april.
Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 7:
Knud Werner Petersen og Hans Chr. Hesseldal var på valg til bestyrelsen. Der blev foreslået genvalg og de 2 blev uden modkandidater valgt.
Rami Hegestand-Sverdlin og Birthe Snedker var på valg som suppleanter og blev genvalgt uden modkandidater.

Ad. 8:
Jens Larsen blev genvalgt som revisor.

Ad. 9:
Under eventuelt drøftedes forskelligt, bl. a. om Mols stadig var en del af projektet. Et medlem roste bestyrelsen for dens ihærdighed og fik forsamlingens applaus hertil.

Herefter nedlagde dirigenten sit hverv.

Således passeret.
Som dirigent:
Jens Larsen