Referat fra generalforsamlingen 17. maj 2014

År 2014, den 17. maj kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen Samsø-Aarhus Forbindelsen hos rumogrooms i Brundby.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning om foreningen siden seneste ordinære generalforsamling.

4. Godkendelse af årsregnskabet for det seneste regnskabsår.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer og eventuelt suppleanter til bestyrelse.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Ad. 1:

Forsamlingen var enige om at det var unødvendigt at vælge stemmetællere.

Ad. 2:

Peter Lund blev valgt som dirigent.

Ad. 3:

Formanden Hans Chr. Hesseldal aflagde bestyrelsens beretning.

Ad. 4:

Der havde ikke været nogen udgifter eller indtægter siden sidste ordinære generalforsamling, hvorfor der ikke var udarbejdet noget regnskab.

Ad. 5:

Bestyrelsen foreslog at der blev fastsat et kontingent på kr. 100 pr. hustand. Dette blev bestyrelsen bemyndiget til at opkræve, idet dog udsendelse af opkrævningen afventer at forhandlingerne om finansiering af projektet er på plads.

Ad. 6:

Der var ikke indkommet noget forslag.

Ad. 7:

Ole Hemmingsen, Frits Andersen og Peter Lund. Der blev foreslået genvalg og de 3 blev uden modkandidater valgt. Rami Hegestand-Sverdlin og Birthe Snedker var på valg som suppleanter. Som nye suppleanter valgtes Ruth Lange og John Reshaur Enevoldsen.

Ad. 8:

Jens Larsen blev genvalgt som revisor.

Ad. 9:

Intet.

Herefter nedlagde dirigenten sit hverv.

Således passeret.

Som dirigent:

Peter Lund

Orienteringsmøde d. 17. maj 2014

Orienteringsmøde i Samsø-Aarhus Forbindelsen lørdag den 17. maj 2014 hos rumogrooms i Brundby.

Ca. 30 deltog i mødet.

Hans Chr. Hesseldal bød velkommen og redegjorde for mødets forløb.

Vi har over 840 på maillisten – næsten 600 har indbetalt større eller mindre beløb og derudover er der 40-50 der har givet tilsagn om køb af anparter, men endnu ikke betalt. I snit er der tegnet anparter for ca. 3.000 kr. pr hoved, og vi rundt kr. 1,8 mio stående på kontoen i Jyske Bank.

Hans Chr. Hesseldal redegjorde kort for forløbet frem til i dag, hvor projektet nu må siges at være vores eget. Arbejdsgruppen eksisterer fordi der er så stor opbakning til projektet og vi er ikke længere afhængige

af udenøs investorer/skibsredere, for hvem projektet var en forretning der skulle give overskud. Nu kan alle midlerne bruges på sejlads.

Det er arbejdsgruppens opfattelse af projektet er den billigste, bedste og måske eneste måde at få vendt udviklingen med fraflytning og for lidt tilflytning.

Arbejdsgruppen har haft e møde med Samsø Kommune med deltagelse af borgmester Marcel Meijer, kommunaldirektør Anders Jørgensen, havnechef Frederik Petersen og færgedirektør Kruse. Der var en positiv stemning overfor vores projekt og en positiv indstilling til at samarbejde omkring f.eks. booking, fuelindkøb, besætning m.m.

Midlerne som vi har fået fra Samsø Fonden, kr. 250.000, som var tiltænkt bygning af færgen, har vi fået lov til at bruge på at løfte projektet videre. Hans Chr. Hesseldal har i næste uge møde i København, hvor han sammen med direktøren fra Tuco Værftet skal mødes med folk der er eksperter i fremskaffelse af midler fra forskellige puljer og fonde, bl.a. EU midler. I denne proces er den meget store folkelige opbakning som projektet nyder særdeles vigtig.

Herefter blev der åbnet op for spørgsmål fra salen og her følger et udpluk af de ting der kom frem som svar og/eller kommentarer til de stillede spørgsmål.

Vi har leget med tanken om at bruge den indsamlede kapital på at chartre et skib i sommer, for at få afprøvet ideen. Den blev dog hurtigt lagt død alene på grund af det store brændstofforbrug som en aluminiumsfærge har sammenlignet med kulfiberfærgen.

Der blev spurgt om Aarhus folkene er ude af projektet. Johan Blach Petersen er stadig med i projektet (han er bestyrelsesformand på Tuco). Værftet vil stadig gerne bygge til nettopris for at promovere skibstypen i danske farvande.

På Jyllandssiden (Aarhus) er der ikke gjort ret meget. Der blev gjort opmærksom på, at kapitalpension er jo væk, og at der er store pensionsformuer som måske kunne investeres i projektet. Bent Hansen, der kører med reklametrailer i Aarhus – stillede 2 x 6 meter til rådighed på traileren, hvis vi selv leverer magnetklæb.

Der blev spurgt til om det er muligt at lave færgen gasdrevet (som den kommunale nye færge) Ingen kunne svare, men umiddelbart vil det nok kræve meget dyre landanlæg og med billig dieselolie var de nok ikke økonomi i at sejle på gas. I forbindelse med det afslag projektet har fået på midler fra den Maritime

Omstillingspulje, kunne en ansøgning måske gå igennem, hvis færgen f.eks. blev eldrevet med opladning med strøm fra vindmøller/solceller.

Fritidssamsing fra Aarhus: Hvad kan vi der bor i Aarhus gøre. Kan man sælge færgens navn til et firma så man får nogle penge til driften.

Der blev spurgt om Samsø Kommune måtte skyde penge i projektet. Uden speciel viden herom var det gruppens opfattelse at det sikkert var i strid med forskellige bestemmelser.

Vi har naturligvis tænkt på at Aarhus Kommune også har en interesse i ruten – kulturby i 2017, et projekt om Samsø jo også er en lille del af. Det kunne være vores socialdemokratiske borgmester skulle rette henvendelse til den socialdemokratiske borgmester i Aarhus om projektet. Energiakademiet opretter Aarhus kontor, som vi vil samarbejde med. Man kunne forestille sig at ruten kunne blive væsentlig for et energisamarbejde Aarhus – Samsø.

Arbejdsgruppen oplyste, at hvis der i øvrigt hos erhvervslivet på Samsø er opbakning til projektet, så vil vi søge hjælp til projektet hos kommunens erhvervsafdeling.

Det blev anført at vi skal have nogle positive historier ud om projektet. Det var ærgerligt med den negative artikel i pressen. Det er jo korrekt, at projektet ikke bliver til noget i sin oprindelige form, men det er ikke ensbetydende med at projektet er dødt.

Ole Hemmingsen anført at projektet fra at være et kommercielt projekt, nu kunne siges at være samfundsbegrundet.

Forsamlingen takkede arbejdsgruppen for indsatsen og det er gruppens opfattelse at der stadig er fuld  opbakning til at gå videre.

Invitation til møde og generalforsamling i Samsø-Aarhus ruten

Arbejdsgruppen bag Samsø-Aarhus Ruten inviterer til møde og ordinær generalforsamling i foreningen Samsø-Aarhus Forbindelsen.

lørdag den 17 maj kl. 10:00 til 11:30 hos Rum og Rooms, Brundby Hovedgade 98

I forbindelse med det videre arbejde for at sikre hurtigruten mellem Samsø og Aarhus indbydes herved til et statusmøde for projektet.

Projektet forfølger nu flere fronter i bestræbelsernes for at sikre en styrket infrastruktur for Samsø. Målet er fortsat, at medvirke til en positiv udvikling for Samsø og på sigt forhåbentlig en positiv bosætningsudvikling.

På mødet vil Arbejdsgruppen redegøre for status og tanker i projektet og alle er velkommen til at deltage.

Dagsorden for generalforsamlingen i foreningen Samsø-Aarhus Forbindelsen i henhold til vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning om foreningen siden seneste ordinære generalforsamling.
4. Godkendelse af årsregnskabet for det seneste regnskabsår.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer og eventuelt suppleanter til bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Der har ikke været nogen aktiviteter i foreningen i det forløbne år, hvorfor generalforsamlingen væsentligst vil handle om valg til bestyrelsen.

Skulle der inden være spørgsmål eller kommentarer kan disse inden mødet fremsendes til Hans Christian Hesseldal på hc@atria.dk

På Arbejdsgruppens vegne

Hans Christian Hesseldal