Referat fra generalforsamlingen 17. maj 2014

År 2014, den 17. maj kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen Samsø-Aarhus Forbindelsen hos rumogrooms i Brundby.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning om foreningen siden seneste ordinære generalforsamling.

4. Godkendelse af årsregnskabet for det seneste regnskabsår.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer og eventuelt suppleanter til bestyrelse.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Ad. 1:

Forsamlingen var enige om at det var unødvendigt at vælge stemmetællere.

Ad. 2:

Peter Lund blev valgt som dirigent.

Ad. 3:

Formanden Hans Chr. Hesseldal aflagde bestyrelsens beretning.

Ad. 4:

Der havde ikke været nogen udgifter eller indtægter siden sidste ordinære generalforsamling, hvorfor der ikke var udarbejdet noget regnskab.

Ad. 5:

Bestyrelsen foreslog at der blev fastsat et kontingent på kr. 100 pr. hustand. Dette blev bestyrelsen bemyndiget til at opkræve, idet dog udsendelse af opkrævningen afventer at forhandlingerne om finansiering af projektet er på plads.

Ad. 6:

Der var ikke indkommet noget forslag.

Ad. 7:

Ole Hemmingsen, Frits Andersen og Peter Lund. Der blev foreslået genvalg og de 3 blev uden modkandidater valgt. Rami Hegestand-Sverdlin og Birthe Snedker var på valg som suppleanter. Som nye suppleanter valgtes Ruth Lange og John Reshaur Enevoldsen.

Ad. 8:

Jens Larsen blev genvalgt som revisor.

Ad. 9:

Intet.

Herefter nedlagde dirigenten sit hverv.

Således passeret.

Som dirigent:

Peter Lund