Statusorientering og invitation

Kære medlem af Samsø-Aarhus Forbindelsen                               

Statusorientering og invitation

Status.

Efter snart 3 måneders drift af Issehoved mellem Samsø og Aarhus er det tid at gøre status for at komme videre.

Rigtig mange billetter er solgt (ca. 15.000,-) og herunder har rigtig mange af dem taget deres cykel med til Samsø. (mange flere end vi havde regnet med)

Det er for en stor del nye gæster til øen, der ikke tidligere har besøgt Samsø og i det hele taget har al omtalen af vores færgerute øget interessen for Samsø og givet en stor stigning i trafiktallene også på de andre ruter.

Rigtig mange har benyttet chancen til at opleve Samsø, enten det er fastboende i Aarhus, eller det er nogle af byens mange gæster, der har benyttet denne mulighed for at besøge Samsø. Et rigtigt godt tilbud til byens turister og ligeledes et godt tilbud til de turister, der besøger Samsø

Mange store grupper har benyttet sig af muligheden, hvad enten det har været firmaudflugter, cykelklubber, skoleklasser o.m.a.

Samsøs unge studerende i Aarhus er glad for denne rute og Samsø har fået mange nye tilflyttere, der glædesstrålende har fortalt os, at de er flyttet til Samsø fordi de nu kan pendle til Aarhus. Endelig er der jo en masse, der er glade for ruten, da det nu er meget nemmere, når de skal på sygehuset eller besøge pårørende, eller hvis de blot skal til tandlæge eller speciallæge eller blot fordi de havde lyst til at besøge familie, eller opleve Aarhus og de mange kulturtilbud herovre. I det hele taget en står serviceudvidelse for beboerne på Samsø.

Skibet vi fik købt har den rette størrelse og passer i det hele taget rigtig godt til denne rute.

Når alt dette er sagt, så må vi jo også erkende at det har været en hård start, med to store nedbrud lige i den bedste højsæson som foruden omkostningerne til reparationerne også betød et stort tab i billetsalget.

Det gav os en masse dårlig omtale der selvfølgelig også resulterede i vigende billetsalg pga. usikkerheden af om vi nu sejlede stabilt.

Selvom vi inden start havde en solid økonomi, hvor der var plads til et forventeligt underskud hen over vinteren, så er vi lige nu i den situation at pengene er brugt og vi skylder mange penge til værfter m.m. for istandsættelse og reparationer af skibet.

For at få betalt alle hver sit og for at få genoprettet kapitalen til at sejle igennem vinteren, så skal vi som minimum have samlet 2,5-3mil.

Vi har gennem den seneste tid henvendt os til aktionærerne (dem der har indbetalt mere end 10.500,-kr.) og igen bedt om ekstra penge. Ad den vej har vi tilsagn om ca. 1,3mil.

Foruden aktionærerne er der yderligere ca. 500 medlemmer i foreningen som vi håber, også vil være med til at indskyde flere penge. Målet er at vi sammen med aktionærenes penge kan samle 2mil. og så har vi mundtligt tilsagn på at låne ekstra 850tkr. i banken med baggrund i de ekstra anlægsomkostninger som det kostede at få skibet ombygget og registreret under Dansk flag.

Det er et gammelt skib vi har købt med mange timer på bagen og 2 nye motorer og gear bliver også nødvendigt på et tidspunkt, så vi kan være sikre på driften også i fremtiden.

Denne investering kan vi ikke tjene penge til eller regne med at samle sammen blandt medlemmerne og det vil være nødvendigt at søge fonde m.m.

Frivillige hjælpere:

Mange frivillige var i sommer nede på skibet at gøre rent og det var en kæmpe hjælp for personalet, der også havde rigtig lange arbejdsdage i den periode, hvor vi sejlede med 5 dobbeltture.

Mange har tidligere givet tilsagn om hjælp og vi har af mange fået at vide, at vi bare kunne sige til. De ville gerne hjælpe. Det er dejligt!

Samtidig må vi også indrømme at selvom vi i bestyrelsen har haft rigtig mange timer med at drift af skibet i denne opstartsperiode, så har vi heller ikke nemt kunne bede nogen om hjælp, da vi ofte ikke vidste hvad opgaverne kunne bestå af og de ville være svære at løse uden at have den viden som vi nu trods alt havde erfaret os i perioden.

Nu efter 3 måneders drift kender vi meget bedre opgaverne og ved hvilke udfordringer vi står overfor og kan derfor meget nemmere definere hvad vi har brug for hjælp til.

Invitation:

Derfor inviterer vi til orientering og arbejdsweekend på lørdag den 17.09. kl. 13:00 i rum og Rooms Brundby Hovedgade 98.

Denne dag vil vi give en grundig information om hvordan det er gået og så håber vi at rigtig mange vil komme og give deres hjælp med gode ideer og opgaver der skal løses.

Samtidig håber vi at kunne nedsætte nogle arbejdsgrupper af folk der melder sig og som kan deles op i grupper der kan arbejde individuelt.

Når dagen er omme, håber vi så at have et totalt overblik og en organisationsplan med kommandoveje, der fremadrettet bliver mere synlig og tilgængelig.

Mest presserende er det selvfølgelig at få samlet penge sammen og derefter at komme i gang med fondsansøgninger m.m. så vi på sigt kan få nye motorer og gear i skibet.

Er der spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkomne til at kontakte os på telefon eller mail.

 

På selskabets vegne

Ole Hemmingsen & Hans Christian Hesseldal

Tel. 2022 8363               Tel. 4098 1058

 

Nyhedsbrev nr. 14

Samsø, den 31.12.2015

Kære indskyder i den nye Samsø-Århus rute.

Arbejdsgruppen vil gerne benytte årets sidste dag, til at takke for jeres enorme bidrag og ikke mindst tålmodighed, i forbindelse med den nu afgørende fase i virkeliggørelsen af ruten mellem Samsø og Aarhus.

En stor sten er i ugens løb ryddet af vejen, frem mod indsættelse af en færge allerede til højsæsonen 2016, nemlig at vores bankfinansiering er kommet på plads.

Som nævnt på indskydermødet mangler der ca. 1.000 kr. pr eksisterende indskyder, før vi har samlet de penge, som er lovet banken i forbindelse med finansieringen. Der er de seneste dage indbetalt mere end 180.000 og vi nærmer os målet på de 700.000 med hastige skridt.

Man kan se et resume af indskydermødet på følgende link:

http://www.tv2oj.dk/artikel/286053:SamsOe–Hurtigfaerge-til-SamsOe-rykker-naermere

Endvidere arbejder vi i disse dage på, at rette henvendelse til de mange, som tidligere har givet deres tilsagn til projektet, men som af den ene eller anden grund endnu ikke har indbetalt.

Der ligger stadig et stykke arbejde foran os, men vi kan sige at, vi har aldrig nogensinde været tættere på, at realisere en direkte forbindelse mellem Samsø og Aarhus, end vi er lige nu.

Vi vil i den forbindelse, endnu engang understrege, at skulle vi mod forventning ikke kunne gennemføre projektet, vil jeres penge blive tilbagebetalt og samtidigt også understrege, at man som indskyder ikke kan hæfte for mere end det indskudte beløb. Kan du indskyde flere midler, så vi når i havn med projektet, så gør det gerne nu.

Med ønsket om et godt nytår fra os alle i Arbejdsgruppen, ser vi frem til at kunne informere jer om status for projektet i løbet af januar 2016

 

På Arbejdsgruppens vegne

Hans Christian Hesseldal

Mail til alle indskydere

Kære Indskyder i Samsø – Aarhus Forbindelsen

Du har tidligere indskudt penge til opstart af passagerfærgerute mellem Samsø og Århus. Dit indskud har været af afgørende betydning for vores videre arbejde med projektet.  

Oprindeligt var planen at bygge en ny kulfiberfærge til 22 millioner. Imidlertid har det vist sig umuligt at finde investorer til dette, da renter, afdrag og afskrivninger var større end budgettet kunne bære.

Derfor har arbejdsgruppen valgt at gå en billigere vej med et brugt skib, hvilket vi nu har fundet i Norge og samtidig, har vi fundet to skibskyndige personer, der vil skyde penge i projektet og sammen med os vil drive ruten.

Vi vil dog altid have en ejerandel fra Samsø, der er over 50% for at sikre vores interesser. 

Arbejdsgruppen har derfor lørdag den 19.12.2015 afholdt et orienteringsmøde omkring indsættelse af denne ny renoverede færge på ruten inden højsæsonen 2016. 

Da ruten nu skal besejles af en brugt, men ny renoveret færge, ser projektet lidt anderledes ud end beskrevet i det oprindelige materiale. Skulle du mod forventning ikke ønske at deltage i dette projekt, må vi bede dig rette henvendelse til os. Vi vil herefter sørge for, at dit indskud betales tilbage på din konto. Ønsker du fortsat at støtte projektet behøver du ikke foretage dig noget. Såfremt vores køreplan viser sig realiserbar, vil vi i løbet af januar måned optage banklån, købe skibet, aftale renovering samt påbegynde markedsføring, m.m.

Som tidligere informeret til jer, gælder det stadigt at skulle projektet af uransagelige grunde ikke blive gennemført vil jeres indskud blive tilbagebetalt. Endvidere gør det sig også stadig gældende, at der ikke kræves eller hæftes med flere penge end det som du/I har indskudt. 

Som informeret på indskydermødet i lørdags, skal der findes ca. 700.000 kr. mere end det som allerede er blevet indskudt i projektet, hvilket svarer til ca. 1.000,- kr. pr. nuværende indskyder.

Vi har tillige fået flere tilkendegivelser fra mulige indskydere, der har lovet større eller mindre beløb. Dem glæder vi os også til at få med i projektet. Disse samt eventuelt nye indskydere eller de som ønsker at forhøje deres indskud kan gøre dette ved at indbetale som beskrevet nedenfor.

Skulle du have ønske om, at støtte projektet med yderligere indskud, eller er du ny indskyder, gøres dette ved at indsætte penge via dette link http://www.samsoruten.dk/tegningsblanket  til vores konto: 6260 12 61 746 i Jyske Bank, Tranebjerg

Hvert indskyderbevis koster som tidligere 1.050 kr. og det er MEGET vigtigt at I skriver jeres navn på indbetalingen, så vi kan få jer registeret korrekt. Det er afgørende for hele tidsplanen i projektet, at I tager stilling til projektet samt eventuelt yderligere indbetalinger meget hurtigt, da der er en stram tidsplan for at få skibet sat ind inden højsæsonen 2016. Projektet skal igangsættes i løbet af januar måned for at kunne nå opstarten på ruten inden højsæsonen.

Skulle du gå med ønsker om at indskyde et noget større beløb, vil vi meget gerne gennemgå det samlede projekt med dig, men i så fald vil vi bede dig kontakte os på telefon 4098 1058 for et personligt eller telefonisk møde. 

Med håb om fortsat opbakning til dette for os alle vigtige projekt ønsker vi i arbejdsgruppen jer alle en Glædelig Jul.

 På Arbejdsgruppens vegne

 Hans Christian Hesseldal

Formand 

 

Nyhedsbrev nr. 13

Før sommeren 2014 havde bestyrelsen for Aarhus-Samsø Ruten et konstruktivt møde med repræsentanter fra Samsø Kommune og Samsø Rederi. Bestyrelsen forelagde planer og perspektiver for ruten og blev mødt af stor velvilje fra rederi og kommune; bl.a. blev bestyrelsen anbefalet at benytte sig af rådgivning fra kommunens færgekonsulent. På et senere møde i kommunalbestyrelsen viste et flertal sig desuden at være positive overfor at se på mulighederne i at lade det kommunale rederi stå for ruten, da der vil være store fordele i samdrift Imidlertid blev det også klart, at rederi og kommune først for alvor ville have ressourcer til at tage sagen op, når den nye færge mellem Hou og Sælvig var sat godt i søen. – Dette er nu sket, og vi er klar til at genoptage dialogen med Samsø Kommune og andre interessenter med henblik på at virkeliggøre en rute mellem Samsø og Aarhus i 2017.

I mellemtiden har vi fået udformet tilbud om en tilbundsgående og opdateret brugerundersøgelse. Formålet hermed er at afdække rutens økonomi og fremlægge et solidt baggrundsmateriale for den kommunale sagsbehandling. Den endelige udformning af brugerundersøgelsen tænkes udført i samarbejde med Samsø kommune og Aarhus kommune og sættes ifølge planen i værk maj-juni 2015.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, se hjemmesiden www.samsoruten.dk

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen invitere deltagerne til debat om projektets status og fremtid.

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Samsø, den 31.3.2015

Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Samsø Aarhus Forbindelsen, lørdag den 18. april, kl. 11:00 i Rum og Rooms i Brundby.

Dagsorden for i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Formandens beretning om foreningen siden seneste ordinære generalforsamling.
  4. Godkendelse af årsregnskabet for det seneste regnskabsår.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer og eventuelt suppleanter til bestyrelse.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Referat fra generalforsamlingen 17. maj 2014

År 2014, den 17. maj kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen Samsø-Aarhus Forbindelsen hos rumogrooms i Brundby.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning om foreningen siden seneste ordinære generalforsamling.

4. Godkendelse af årsregnskabet for det seneste regnskabsår.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer og eventuelt suppleanter til bestyrelse.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Ad. 1:

Forsamlingen var enige om at det var unødvendigt at vælge stemmetællere.

Ad. 2:

Peter Lund blev valgt som dirigent.

Ad. 3:

Formanden Hans Chr. Hesseldal aflagde bestyrelsens beretning.

Ad. 4:

Der havde ikke været nogen udgifter eller indtægter siden sidste ordinære generalforsamling, hvorfor der ikke var udarbejdet noget regnskab.

Ad. 5:

Bestyrelsen foreslog at der blev fastsat et kontingent på kr. 100 pr. hustand. Dette blev bestyrelsen bemyndiget til at opkræve, idet dog udsendelse af opkrævningen afventer at forhandlingerne om finansiering af projektet er på plads.

Ad. 6:

Der var ikke indkommet noget forslag.

Ad. 7:

Ole Hemmingsen, Frits Andersen og Peter Lund. Der blev foreslået genvalg og de 3 blev uden modkandidater valgt. Rami Hegestand-Sverdlin og Birthe Snedker var på valg som suppleanter. Som nye suppleanter valgtes Ruth Lange og John Reshaur Enevoldsen.

Ad. 8:

Jens Larsen blev genvalgt som revisor.

Ad. 9:

Intet.

Herefter nedlagde dirigenten sit hverv.

Således passeret.

Som dirigent:

Peter Lund

Orienteringsmøde d. 17. maj 2014

Orienteringsmøde i Samsø-Aarhus Forbindelsen lørdag den 17. maj 2014 hos rumogrooms i Brundby.

Ca. 30 deltog i mødet.

Hans Chr. Hesseldal bød velkommen og redegjorde for mødets forløb.

Vi har over 840 på maillisten – næsten 600 har indbetalt større eller mindre beløb og derudover er der 40-50 der har givet tilsagn om køb af anparter, men endnu ikke betalt. I snit er der tegnet anparter for ca. 3.000 kr. pr hoved, og vi rundt kr. 1,8 mio stående på kontoen i Jyske Bank.

Hans Chr. Hesseldal redegjorde kort for forløbet frem til i dag, hvor projektet nu må siges at være vores eget. Arbejdsgruppen eksisterer fordi der er så stor opbakning til projektet og vi er ikke længere afhængige

af udenøs investorer/skibsredere, for hvem projektet var en forretning der skulle give overskud. Nu kan alle midlerne bruges på sejlads.

Det er arbejdsgruppens opfattelse af projektet er den billigste, bedste og måske eneste måde at få vendt udviklingen med fraflytning og for lidt tilflytning.

Arbejdsgruppen har haft e møde med Samsø Kommune med deltagelse af borgmester Marcel Meijer, kommunaldirektør Anders Jørgensen, havnechef Frederik Petersen og færgedirektør Kruse. Der var en positiv stemning overfor vores projekt og en positiv indstilling til at samarbejde omkring f.eks. booking, fuelindkøb, besætning m.m.

Midlerne som vi har fået fra Samsø Fonden, kr. 250.000, som var tiltænkt bygning af færgen, har vi fået lov til at bruge på at løfte projektet videre. Hans Chr. Hesseldal har i næste uge møde i København, hvor han sammen med direktøren fra Tuco Værftet skal mødes med folk der er eksperter i fremskaffelse af midler fra forskellige puljer og fonde, bl.a. EU midler. I denne proces er den meget store folkelige opbakning som projektet nyder særdeles vigtig.

Herefter blev der åbnet op for spørgsmål fra salen og her følger et udpluk af de ting der kom frem som svar og/eller kommentarer til de stillede spørgsmål.

Vi har leget med tanken om at bruge den indsamlede kapital på at chartre et skib i sommer, for at få afprøvet ideen. Den blev dog hurtigt lagt død alene på grund af det store brændstofforbrug som en aluminiumsfærge har sammenlignet med kulfiberfærgen.

Der blev spurgt om Aarhus folkene er ude af projektet. Johan Blach Petersen er stadig med i projektet (han er bestyrelsesformand på Tuco). Værftet vil stadig gerne bygge til nettopris for at promovere skibstypen i danske farvande.

På Jyllandssiden (Aarhus) er der ikke gjort ret meget. Der blev gjort opmærksom på, at kapitalpension er jo væk, og at der er store pensionsformuer som måske kunne investeres i projektet. Bent Hansen, der kører med reklametrailer i Aarhus – stillede 2 x 6 meter til rådighed på traileren, hvis vi selv leverer magnetklæb.

Der blev spurgt til om det er muligt at lave færgen gasdrevet (som den kommunale nye færge) Ingen kunne svare, men umiddelbart vil det nok kræve meget dyre landanlæg og med billig dieselolie var de nok ikke økonomi i at sejle på gas. I forbindelse med det afslag projektet har fået på midler fra den Maritime

Omstillingspulje, kunne en ansøgning måske gå igennem, hvis færgen f.eks. blev eldrevet med opladning med strøm fra vindmøller/solceller.

Fritidssamsing fra Aarhus: Hvad kan vi der bor i Aarhus gøre. Kan man sælge færgens navn til et firma så man får nogle penge til driften.

Der blev spurgt om Samsø Kommune måtte skyde penge i projektet. Uden speciel viden herom var det gruppens opfattelse at det sikkert var i strid med forskellige bestemmelser.

Vi har naturligvis tænkt på at Aarhus Kommune også har en interesse i ruten – kulturby i 2017, et projekt om Samsø jo også er en lille del af. Det kunne være vores socialdemokratiske borgmester skulle rette henvendelse til den socialdemokratiske borgmester i Aarhus om projektet. Energiakademiet opretter Aarhus kontor, som vi vil samarbejde med. Man kunne forestille sig at ruten kunne blive væsentlig for et energisamarbejde Aarhus – Samsø.

Arbejdsgruppen oplyste, at hvis der i øvrigt hos erhvervslivet på Samsø er opbakning til projektet, så vil vi søge hjælp til projektet hos kommunens erhvervsafdeling.

Det blev anført at vi skal have nogle positive historier ud om projektet. Det var ærgerligt med den negative artikel i pressen. Det er jo korrekt, at projektet ikke bliver til noget i sin oprindelige form, men det er ikke ensbetydende med at projektet er dødt.

Ole Hemmingsen anført at projektet fra at være et kommercielt projekt, nu kunne siges at være samfundsbegrundet.

Forsamlingen takkede arbejdsgruppen for indsatsen og det er gruppens opfattelse at der stadig er fuld  opbakning til at gå videre.

Invitation til møde og generalforsamling i Samsø-Aarhus ruten

Arbejdsgruppen bag Samsø-Aarhus Ruten inviterer til møde og ordinær generalforsamling i foreningen Samsø-Aarhus Forbindelsen.

lørdag den 17 maj kl. 10:00 til 11:30 hos Rum og Rooms, Brundby Hovedgade 98

I forbindelse med det videre arbejde for at sikre hurtigruten mellem Samsø og Aarhus indbydes herved til et statusmøde for projektet.

Projektet forfølger nu flere fronter i bestræbelsernes for at sikre en styrket infrastruktur for Samsø. Målet er fortsat, at medvirke til en positiv udvikling for Samsø og på sigt forhåbentlig en positiv bosætningsudvikling.

På mødet vil Arbejdsgruppen redegøre for status og tanker i projektet og alle er velkommen til at deltage.

Dagsorden for generalforsamlingen i foreningen Samsø-Aarhus Forbindelsen i henhold til vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning om foreningen siden seneste ordinære generalforsamling.
4. Godkendelse af årsregnskabet for det seneste regnskabsår.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer og eventuelt suppleanter til bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Der har ikke været nogen aktiviteter i foreningen i det forløbne år, hvorfor generalforsamlingen væsentligst vil handle om valg til bestyrelsen.

Skulle der inden være spørgsmål eller kommentarer kan disse inden mødet fremsendes til Hans Christian Hesseldal på hc@atria.dk

På Arbejdsgruppens vegne

Hans Christian Hesseldal

Nyhedsbrev nr. 12

Nyhedsbrev nr. 12

 

Samsø-Aarhus Ruten i to spor

Efteråret 2013 viste fortsat stor opbakning til arbejdet med at etablere en direkte færgeforbindelse mellem Samsø og Århus. Der er købt mere end 1.700 anparter til et samlet beløb på næsten 2 mio. kr. og der indskydes stadig penge via vores hjemmeside. Under kommunalvalget udtrykte samtlige partier uforbeholden støtte til projektet, og på den baggrund er der et solidt fundament at arbejde videre på.  Imidlertid har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri givet afslag på de lovede LAG-midler, ligesom arbejdsgruppen desværre har savnet handlekraft fra nogle af de forventede større investorer. Status er dermed, at det oprindelige projekt, som har bygning af egen kulfiberfærge som sin hjørnesten, ikke kan gennemføres i tide med henblik på opstart sommer 2014.

Derfor fortsætter arbejdet nu ad to sideløbende og lige vigtige spor:

I det ene spor fortsættes bestræbelserne på at udvikle og realisere det oprindelige projekt med at etablere den nødvendige kapital gennem fonde og investorer til køb og opstart af kulfiberfærge. Vi har påklaget afslaget på LAG-midlerne, der efter vores vurdering er helt ubegrundet, men afventer svar fra ministeriet. Vi har ansøgninger til behandling hos flere store fonde og afsøger hele tiden nye muligheder for finansiering.

I det andet spor undersøges risiko og perspektiver ved at afprøve ruten med en chartret færge i sommersæsonen 2014. Det er vurderingen, at der vil være mange forretningsmæssige fordele ved en sådan afprøvning. Et forventet positivt resultat af afprøvningen vil således kunne tiltrække de sidste investorer til gennemførelse af det oprindelige projekt. Vi planlægger at ansætte en rederikyndig konsulent, som vil have til opgave at afdække de forretningsmæssige udfordringer og muligheder ved igangsættelse af ruten med en chartret færge fra sommer 2014. Dette arbejde er blevet muliggjort ved hjælp af en positiv velvilje fra Samsø Fonden, hvilket vi er særdeles tilfredse med. Konsulenten vil således blive aflønnet af midler tildelt af Samsø Fonden og vil således ikke berøre andres indskud.

Informationsmøde: Konsulentens indledende afdækning af charter-modellen vil blive forelagt til diskussion med investorerne, inden der tages endelig stilling til om afprøvningen skal gennemføres. På samme møde vil der blive orienteret om status for arbejdet i det første spor, ligesom der vil blive fremlagt planer for, hvordan Samsø-Aarhus Ruten og det nye kommunale rederi kan samarbejde i fremtiden.